DESIRE - ဆႏၵ


DESIRE Chanda

ဆႏၵ - လုိလားမႈ၊ အလုိရွိမႈ၊ ေတာင့္တမႈ။

အလုိဆႏၵ ျပင္းထန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား မၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေသာ ကိစၥမ်ဳိး မရွိေခ်။

Will to have; wish
There is nothing that cannot be accomplished by a person with a strong will or desire.