MEMBER OF THE BUDDHIST ORDER - ဘိကၡဳ


MEMBER OF THE BUDDHIST ORDER Bhikkhu

ဘိကၡဳ -         ရဟန္း၊ ဘုန္းႀကီး၊ သံသရာေဘးကုိ ႐ႈေလ႔ရွိသူ။

၁။ လူ၀တ္ေၾကာင္ဘ၀ျဖင့္ ဒါန သီလ ဘာ၀နာအလုပ္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္ ျဖည့္က်င့္ရန္ မလြယ္ကူလွေခ်။ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္သာ ျဖည့္က်င့္ႏုိင္၏။ ဆံပင္ကုိ ပယ္ျဖတ္၍ ေခါင္းတုံးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဆံပင္အတြက္ ေၾကာင့္ၾကစုိက္ရေသာ ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ ျပဳျပင္ရေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၾကရ၏။ ဆံပင္၌ တြယ္တာျမတ္ႏုိးမႈကုိလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ရာေရာက္၏။ ဦးေခါင္းတစ္ခုလုံး ေပါ႔ပါးၾကည္လင္ကာ စိတ္ေအးၿငိမ္းမႈကုိ ခံစားရ၏။ ရဟန္းဘ၀ကား ကုန္သြယ္ လယ္လုပ္ျခင္းစေသာ လူမႈကိစၥမ်ားမရွိ၊ ရိကၡာသုိမွီး သိမ္းဆည္းရျခင္းမရွိ။ တရားက်င့္ႏုိင္႐ုံ တစ္ထပ္စာမွ် ဆြမ္းကုိ သပိတ္တစ္လုံးျဖင့္ အိမ္စဥ္လွည့္၍ ဆြမ္းခံရ၏။ တစ္ဇြန္းတစ္ေယာက္မမွ်ျဖစ္၍ လႉရသူလည္း ၀န္မေလး၊ အခ်င္းခ်င္းငဲ့ၫႇာ တြယ္တာမႈလည္း မျဖစ္၊ ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆုိး ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္ ေလာဘကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ရာေရာက္၏။ အလႉရွင္တုိ႔အတြက္ ကုသုိလ္တရား တုိးပြားႏုိင္၏။ အ၀တ္အထည္ ၀တ္႐ုံမႈ၌လည္း အပုိင္းပုိင္း အျပတ္ျပတ္ ျဖတ္ၫႇပ္ ဆက္စပ္ခ်ဳပ္လုပ္၍ ဖန္ရည္ဆုိးေသာ သကၤန္းသုံးထည္ကုိ ရဟန္းေတာ္မ်ား၀တ္႐ုံသုံးေဆာင္ေတာ္မူႏုိင္ၾက၏။ အ၀တ္အတြက္လည္း ေၾကာင့္ၾကရန္ တာ၀န္မႀကီး။ ေနထုိင္ရန္အတြက္လည္း သစ္တစ္ပင္ ၀ါးတစ္ပင္ေအာက္၌ ေနထုိင္ရလွ်င္ပင္ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေနၿပီးျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရဟန္းဘ၀သည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ခႏၶာကုိယ္ ခ်မ္းသာေရးကုိ ဦးစားမေပး။ ခႏၶာကုိယ္၏ ေက်းကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး သံသရာထြက္ေျမာက္ေရးကုိသာ ဦးတည္ခ်က္ထား၏။ ကိေလသာ ေခါင္းပါးေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္ေရးကုိသာ တစုိက္မတ္မတ္ က်င့္ေဆာင္ေနရသည္ျဖစ္၍ “ရဟန္းဘ၀သည္ ေလာက၌ ခ်မ္းသာ၏ ဟူသည္ အဘယ္နည္း”ဟူေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖပင္ျဖစ္သည္။

၂။ ရဟန္းသုံးမ်ဳိးရွိသည္ -
(က) ေထရ - ဆယ္၀ါအထက္ရဟန္း၊
(ခ) မဇၩိမ - ငါး၀ါမွ ကုိး၀ါရၿပီးေသာရဟန္း၊
(ဂ) န၀ - ငါး၀ါေအာက္ ရဟန္း။

One concerned about the dangers of recurring rebirths; recluse

1. For a layman it is not easy to fully observe the precepts, to be engaged in giving charity or to develop meditation practice. As for a bhikkhu, having his head shaven, there is no need for beautification or to care for or be attached to his hair. Thus he is light-hearted can carefree. When going round for alms-food from one house to another he takes for his morning meal just enough to enable him to perform his meditation practice. Indeed, a spoonful of rice is not a burden for a donor, he is content with whatever food he receives, whether good or bad, and thus he feels no craving for food. Besides, it is sufficient for him to stay under a shady tree for shelter. Food, clothing and shelter which are the most fundamental needs of human beings are unimportant in the life of a bhikkhu. A bhikkhu does not care much for physical pleasure. He tries to be free from being a slave of his body, for his ultimate goal is to lessen and get rid of rebirths. Indeed, the secluded life of a bhikkhu is the answer to the question, “What is the meaning of peace and happiness?”

2. There are three categories of bhikkhu:
(a) Therabhikkhu or elders are bhikkhus who have spent ten or more years in the Order;
(b) Majjhimabhikkhu or those of middle stnding who have been in the Order from five to nine years;
(c) Navabhikkhu or newly admitted ones who have been in the Order for less than five years.