PERFECTION - ပါရမီ


PERFECTION Pᾱramῑ

ပါရမီ - ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘုရားေလာင္းက်င့္စဥ္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားျဖစ္ရန္အတြက္ ပါရမီ (၁၀)ပါးကုိ ျဖည့္က်င့္ၾကရသည္။ 
ပါရမီ (၁၀)ပါးမွာ -

(၁) ဒါနပါရမီ၊
(၂) သီလပါရမီ၊
(၃) ေနကၡမၼပါရမီ၊
(၄) ပညာပါရမီ၊
(၅) ၀ီရိယပါရမီ၊
(၆) ခႏၲီပါရမီ၊
(၇) သစၥာပါရမီ၊
(၈) အဓိ႒ာနပါရမီ၊
(၉) ေမတၱာပါရမီ၊
(၁၀) ဥေပကၡာပါရမီ - တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Sequence of practice of the Virtuous; sequence of practice of the Buddha-to-be’s, Bodhisattas.

The Bodhisattas aspiring to attain Buddhahood have to fulfill ten perfections, Paramis.
The ten Paramis are : -
(1) perfection in giving, dᾱna pᾱramῑ,
(2) perfection in morality, sῑla pᾱramῑ,
(3) perfection in renunciation, nekkhamma pᾱramῑ,
(4) perfection in wisdom, pañña pᾱramῑ,
(5) perfection in effort, vῑriya pᾱramῑ,
(6) perfection in patience, khantῑ pᾱramῑ,
(7) perfection in truthfulness, saccᾱ pᾱramῑ,
(8) perfection in resolution, adiṭṭhana pᾱramῑ,
(9) perfection in loving-kindness, mettᾱ pᾱramῑ; and
(10) perfection in equanimity, upakkhᾱ pᾱramῑ.